Lūdzam iepazīties ar skolas IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBU

 

 

Skolēnu uzņemšana 7. klasē
1.  7. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā.
2. Skolēna 6. klases liecībā vērtējums nevienā mācību priekšmetā nevar būt zemāks par 4 ballēm.
3. Uzņemot skolēnu skolā, tiek ņemts vērā vidējais svērtais vērtējums liecībā par 6. klasi, piemērojot attiecīgus koeficientus matemātikai, latviešu valodai, svešvalodai, un valsts pārbaudes darbu rezultāti.
4. Aprēķinot vidējo svērto vērtējumu, nesummē gada atzīmi vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā un sportā.

Uzņemšanas kārtība:
1. Skolas lietvedībā darbdienās no plkst. 9.00 – 13.00 pretendents iesniedz liecību par 6. klasi!
2. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc mācību sasniegumu rezultātu ievadīšanas skolas datorsistēmā!
3. Uzņemtā skolēna vecāki raksta iesniegumu un saņem informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācību uzsākšanu GNVĢ!


Skolēnu uzņemšana 10. klasē.
Uzņemšanas kārtība vasaras periodā:
1. Skolas lietvedībā darbdienās no plkst. 9.00 – 13.00 pretendents iesniedz sekmju izrakstu par vispārējo pamatizglītību!
2. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc mācību sasniegumu rezultātu ievadīšanas skolas datorsistēmā!
3. Uzņemtais skolēns kopā ar vecākiem raksta iesniegumu un saņem informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācību uzsākšanu GNVĢ!


Skolēnu uzņemšana 8., 9., 11., 12. klasē.
1. 8.,9.,11.,12. klasē skolēnus uzņem, ja ir brīvas vietas konkrētā klasē vai izglītības programmā.
2. Pretendentu izglītības dokumentā vērtējums nevienā mācību priekšmetā nevar būt zemāks par 4 ballēm.
3. Pretendentiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi:
kombinētais darbs latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
Uzņemšanas kārtība
Skolas lietvedībā tiek iesniegta liecība par attiecīgo izglītību, atstāta informācija: vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontakttālruņa numurs.

Skolēni tiek uzņemti noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu.
 

NĀC PIE MUMS UN KĻŪSTI PAR SAVĒJO !!!

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā TU vari:

 • iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas veiksmīgai konkurētspējai izglītības un darba tirgū!
 • iemācīties patstāvīgi domāt, vērtēt, argumentēti paust savu viedokli!
 • saprast, ka pamatīgs, grūts un regulārs darbs dod vēlamo rezultātu!
 • būt ar informāciju tehnoloģijām uz „TU” un apgūt programmēšanas pamatus!
 • apgūt krievu, angļu, vācu, franču valodu!
 • iesaistīties starptautiskos sadarbības projektos!
 • dejot deju kopā "Pipariņš", "Rūsiņš”, dziedāt korī „Silver” un kora grupā, Erudītu klubā "Kas? Kur? Kad?”
 • iesaistīties sportiskās aktivitātēs!
 • līdzdarboties skolēnu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!
 • apliecināt sevi un celt savu pašvērtējumu!
 • izjust skolas īpašo auru, kādas nav nekur citur pasaulē!

Uzņemšanas iesnieguma veidlapa: uz 7. klasi, uz 10. klasi.