Skolēnu uzņemšana GNVĢ 2017./ 2018. mācību gadam 7., 8., 9., 10., 11., 12. klasē turpinās!!!


Skolēnu uzņemšana 7. klasē.
1.  7. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā.
2. Skolēna 6. klases liecībā vērtējums nevienā mācību priekšmetā nevar būt zemāks par 4 ballēm.
3. Uzņemot skolēnu skolā, tiek ņemts vērā vidējais svērtais vērtējums liecībā par 6. klasi, piemērojot attiecīgus koeficientus matemātikai, latviešu valodai, svešvalodai, un valsts pārbaudes darbu rezultāti.
4. Aprēķinot vidējo svērto vērtējumu, nesummē gada atzīmi vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, mūzikā un sportā.

Uzņemšanas kārtība:
1. Skolas lietvedībā 31. 05., 01. 06., 02. 06 līdz plkst. 12.00 tiek iesniegta pretendenta liecība par 6. klasi, atstāta informācija: vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontakttālruņa numurs.
2. Uzņemšanas rezultāti un uzņemto skolēnu vecāku sanāksmes laiks tiks paziņoti 02.06. plkst. 15.00. Informācija par uzņemšanas rezultātiem būs pieejama skolas mājas lapā www.gulbgymn.edu.lv.

Skolēnu uzņemšana 10. klasē.
1. 10. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā sekojošās izglītības programmās:
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā.
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā.
2. Apliecībā par pamatizglītību vērtējums nevienā mācību priekšmetā nevar būt zemāks par 4 ballēm.
3. Uzņemot skolēnu skolā, tiek ņemts vērā vidējais svērtais vērtējums apliecībā par pamatizglītību, piemērojot šādus kredītpunktus: latviešu valodai–3, literatūrai–2, angļu valodai–3, 2. svešvalodai–3, matemātikai–3, informātikai–1, bioloģijai–1, fizikai–1, ķīmijai–1, ģeogrāfijai–1, Latvijas vēsturei–2, pasaules vēsturei–1, sociālajām zinībām–1.

Uzņemšanas kārtība:
1. Skolas lietvedībā 12. 06., 13. 06., 14. 06. (līdz 12.00) tiek iesniegta pretendenta apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts, atstāta informācija: vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontakttālruņa numurs.
2. Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 14. 06. plkst. 16.00. Informācija par uzņemšanas rezultātiem būs pieejama skolas mājas lapā gulbgymn.edu.lv. Uzņemto skolēnu vecāku vai aizbildņu sapulce notiks 15. jūnijā plkst. 18.00

Skolēnu uzņemšana 8., 9., 11., 12. klasē.
1. 8.,9.,11.,12. klasē skolēnus uzņem, ja ir brīvas vietas konkrētā klasē vai izglītības programmā.
2. Pretendentu izglītības dokumentā vērtējums nevienā mācību priekšmetā nevar būt zemāks par 4 ballēm.
3. Pretendentiem jākārto šādi iestājpārbaudījumi:
kombinētais darbs latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā.
Uzņemšanas kārtība
Skolas lietvedībā 01. 06., 02. 06 (līdz 12.00) tiek iesniegta liecība par attiecīgo izglītību, atstāta informācija: vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un kontakttālruņa numurs.

Skolēni tiek uzņemti noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktores rīkojumu, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu.

Informācija par uzņemšanas rezultātiem būs pieejama 2. jūnijā plkst. 15.00 skolas mājas lapā gulbgymn.edu.lv

 

NĀC PIE MUMS UN KĻŪSTI PAR SAVĒJO !!!


Gulbenes novada valsts ģimnāzijā TU vari:

 • iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas veiksmīgai konkurētspējai izglītības un darba tirgū!
 • iemācīties patstāvīgi domāt, vērtēt, argumentēti paust savu viedokli!
 • saprast, ka pamatīgs, grūts un regulārs darbs dod vēlamo rezultātu!
 • būt ar informāciju tehnoloģijām uz „TU” un apgūt programmēšanas pamatus!
 • apgūt krievu, angļu, vācu, franču valodu!
 • iesaistīties starptautiskos sadarbības projektos!
 • dejot deju kopā „Rūsiņš”, dziedāt korī „Silver”, ansamblī, Erudītu klubā „Kas? Kur? Kad?”
 • iesaistīties sportiskās aktivitātēs!
 • līdzdarboties skolēnu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!
 • apliecināt sevi un celt savu pašvērtējumu!
 • izjust skolas īpašo auru, kādas nav nekur citur pasaulē!

Uzņemšanas iesnieguma veidlapa: uz 7. klasi, uz 10. klasi.