1. nodaļa.  Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība „SAVĒJIE” ”( turpmāk tekstā - Biedrība)

2. nodaļa.  Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis: „Skolas atbalstīšana un pilnveidošana 21. gadsimta izglītības četriem galvenajiem uzdevumiem – „mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties dzīvot kopā un mācīties būt” īstenošanā”
2.2. Biedrības uzdevumi ir veicināt:
2.2.1. Piesaistīt finanšu un materiālos līdzekļus;
2.2.2. Realizēt dažāda veida projektus;
2.2.3. Veicināt:
2.2.3.1.skolas pedagoģisko, metodisko un audzināšanas darbu;
2.2.3.2.skolēnu intelektuālā, radošā, sportiskā un citu personības potenciāla attīstību;
2.2.3.3.skolas vides un materiāli tehniskās bāzes pilnveidi;
2.2.3.4.ģimenes un skolas sadarbību;
2.2.3.5.skolas sabiedriskās aktivitātes.
2.2.3.6.un citas aktivitātes, kas atbilst biedrības mērķim.

3. nodaļa.  Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa.  Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs, lai paustu savu viedokli. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk nekā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru, lai viņš paustu savu viedokli. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa.  Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. nodaļa.  Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa.  Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem . Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa.  Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, ko veido trīs valdes locekļi.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valdes locekļus ievēl uz diviem (2) gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem.
8.4. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos.
8.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav  biedru sapulces kompetencē.
8.6. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.7. Valdes priekšsēdētājs:
8.7.1. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus ievēl Kopsapulce uz Valdes pilnvaru laiku, ar tiesībām tikt pārvēlētam.
8.7.2. Valdes priekšsēdētāja pienākumi un tiesības:
8.7.2.1. vada Biedrības operatīvo darbību Kopsapulču starplaikos;
8.7.2.2. rīkojas ar Biedrības mantu, slēdz darījumus Biedrības vārdā;
8.7.2.3. atver un slēdz norēķinu kontus bankās;
8.7.2.4. pieņem un atlaiž no darba Biedrības darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus un atalgojumu, izdod pilnvaras, rīkojumus;
8.7.2.5. kopīgi ar pārējiem Valdes locekļiem koordinē biedru darbu;
8.7.2.6. lemj par Biedrības īpašuma un finansu līdzekļu izmantošanu;
8.7.2.7. pilda Kopsapulces un Valdes lēmumus;
8.7.2.8. pārstāv Biedrību atsevišķi.

9. nodaļa.  Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.4. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.    nodaļa.  Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
10.1. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti izvirzīto mērķu un uzdevumu realizēšanai
10.2. Biedrības līdzekļus veido:
10.2.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
10.2.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
10.2.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
10.2.4. ES un citu pasaules valstu un organizāciju finanšu instrumenti;
10.2.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
10.3. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas lielumu un iemaksas termiņus nosaka Kopsapulce.
10.4. Naudas iemaksas tiek pieņemtas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Biedrības norēķinu kontā. Dāvinātājiem vai ziedotājiem ir tiesības veikt dāvinājumus vai iemaksas ar noteiktu mērķi. Biedrības valde nosaka mērķa ziedojuma daļu, kura paliek Biedrības rīcībā, biedrības darbības mērķa sasniegšanai. Dāvinātājam vai ziedotājam pēc viņa vēlēšanās ir tiesības palikt anonīmam.
10.5. Biedrības līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes lēmumiem tiek izlietoti:
10.5.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
10.5.2. darbinieku algošanai;
10.5.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.
10.6. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs, bet par kontroli – revidents.

11. nodaļa.  Biedrības reorganizācijas un darbības pārtraukšanas kārtība
11.1. Jautājumu par Biedrības darbības izbeigšanu izlemj Kopsapulce, par to nobalsojot ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošiem biedriem. Šis lēmums likumā noteiktā laikā jāpaziņo Uzņēmumu reģistrā.
11.2. Biedrības darbības izbeigšanas vai reorganizācijas gadījumā Kopsapulce nosaka kārtību, kādā sakārtojami un saglabājami Biedrības arhīva dokumenti.
11.3. Kopsapulce, kas pieņem lēmumu par darbības izbeigšanu, izveido komisiju, kas veic Biedrības likvidāciju un nosaka mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtību.
11.4. Biedrības pašlikvidēšanās gadījumā tās mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt starp Biedrības biedriem. Par to izlietošanu lemj Kopsapulces izveidota komisija.

12. nodaļa.  Citi noteikumi
12.1. Visi gadījumi, kurus neregulē šo statūtu noteikumi, var tikt regulēti Biedrības pārvaldes institūciju lēmumos, atbilstoši šajos statūtos noteiktajai institūciju kompetencei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.


Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:     ______________________ /Santa Kreišmane/
(paraksts)

______________________ /Kristīne Korņejeva/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Gulbenē, 2011.gada 5.aprīlī