Skolas statusa maiņa laika gaitā

Gads Datums Mēnesis Kas Lēmums
1995. 28. 02. Gulbenes rajona padomes sēde Reorganizēt Gulbenes vidusskolu, izveidojot uz tās bāzes ar 1995. gada 1. ugustu  Gulbenes Valsts ģimnāziju Gulbenē, Skolas ielā 10
1995. 07. 06. Gulbenes pilsētas domes sēde … ar 1995. gada 1. augustu atvērt  Gulbenes Valsts ģimnāziju Gulbenē, Skolas ielā 10
1995. 12. 06. IZM Izglītības un zinātnes iestāžu pārvaldes rīkojums Atvērt Gulbenes ģimnāziju ar 1995. gada 1. augustu, iekļaujot darba samaksas fondā
2001. 10. 04. Gulbenes rajona padomes sēde Izdarīt grozījumu Gulbenes rajona padomes 1995. gada 28.02. sēdes lēmumā Nr.15. vārdus "Gulbenes Valsts ģimnāzija" aizstāt ar vārdiem "Gulbenes ģimnāzija"
2008. 16. 05. Gulbenes ģimnāzijas iesniegums IZM par VĢ statusa piešķiršanu … mēneša laikā izglītības iestādes dibinātājam sniegs motivētu atbildi
2008. 25. 11.  MK rīkojums Nr. 744 … piešķirt Gulbenes ģimnāzijai Gulbenes novada valsts ģimnāzijas statusu


Gulbenes ģimnāzijas 1995./1996. mācību gada mācību priekšmetu skolotāji

1    Abakoks Dzintars        sporta skolotājs
2    Birkova Aleksandra        angļu valodas skolotāja
3    Čakāne Līga    direktores vietniece    matemātikas skolotāja
4    Češļa Margarita        matemātikas skolotāja
5    Gobiņš Edmunds        sporta un zēnu amatu mācības skolotājs
6    Hmeļevska Lūcija        mūzikas skolotāja
7    Kadile Inga    bibliotekāre    latviešu valodas un literatūras skolotāja
8    Kristofers Krziwinski        angļu valodas skolotāja
9    Kušķis Kārlis        tehniskās grafikas sklotājs
10    Ķeķere Lidija    direktore    matemātikas skolotāja
11    Ķeķers Modris        vēstures un CDS skolotājs
12    Ķikuste Edīte        latviešu valodas un literatūras skolotāja
13    Locāns Vladislavs        fizikas skolotāja
14    Ločmele Ināra        ģeogrāfijas skolotāja
15    Mezīte Gunta        matemātikas skolotāja
16    Mr.M.Abeyagunawerdene        angļu valodas skolotāja
17    Opse Maija        angļu valodas skolotāja
18    Pjalkovska Biruta        matemātikas skolotāja
19    Poikāne Rita        ķīmijas skolotāja
20    Poišs Aigars        informātikas skolotājs
21    Priede Dace        angļu valodas skolotāja
22    Putna Anita        vācu valodas skolotāja
23    Robin E.Forsyth        angļu valodas skolotāja
24    Saveļjeva Līga        vizuālās mākslas skolotāja
25    Saveļjeva Santa        angļu valodas skolotāja
26    Sjomkāne Dzidra        bioloģijas skolotāja
27    Stepanova Valentīna        mājturības un krievu valodas skolotāja
28    Svikša Sofija        krievu valodas skolotāja
29    Širaka Zigrīda        latviešu valodas un literatūras skolotāja
30    Šūpola Raita    direktores vietniece    latviešu valodas un literatūras skolotāja
31    Vējiņa Irisa        vācu valodas skolotāja
32    Vilde Vaira        fizikas skolotāja
33    Zeibārte Irīna        vēstures skolotāja
34    Zitāne Ligita        latviešu valodas un literatūras, kultūras vēstures skolotāja


Skolas ēkas vēsture

Ar skolas veidošanu saistītās lielās finansiālās grūtības esot palīdzējis atrisināt skolotājs, mācību grāmatu autors Reinis Liepiņš, dzimis litenietis, kurš tolaik bija Izglītības ministrijas Skolu virsvaldes vadītājs. Ar viņa atbalstu tika pieņemts lēmums par komercskolas dibināšanu Vecgulbenē un par jaunās skolas ēkas celtniecību.

Savu pirmo mācību gadu komercskolēni sāka 1926. gadā bijušā Vecgulbenes muižas kroga ēkā. Tolaik skola vēl saucās par 3 - gadīgo arodskolu ar tirdzniecības un mehānikas nodaļām. Kroga ēkā tika nostrādāti divi gadi šauros, nepiemērotos apstākļos.

Beidzot 1927. gadā svinīgos apstākļos tika likts pamatakmens jaunajai skolas ēkai. Vietu skolai izvēlējās lielā Emzes parka malā, nomaļā vietā. Gulbenes vēstures un mākslas muzeja fotogrāfijas liecina, ka tuvumā nebija neviena ēka.

Svinīgajā ceremonijā piedalījās Reinis Liepiņš. Pamatakmeni iesvētīja Gulbenes draudzes mācītājs Jūliuss Egle. Ēkas projektu izstrādāja vēl viens ievērojams latviešu arhitekts Indriķis Blankenburgs. Katrs gulbenietis pazīst šo balto skolas namu, bet arhitektūras vēsturnieks Jānis Krastiņš uzskata, ka tas atgādina 19. gadsimta sākuma klasicisma pili ar ortodoksāli klasiskā manierē veidotām fasādēm. Ar jaunā mācību gada sākumu 1928. gada rudenī komercskolēni pārgāja uz mācībām jaunajā ēkā. Arī skola ieguva savu ierasto vēsturisko nosaukumu - Gulbenes Valsts komerc - un arodskola. Skolai plašā apkārtnē bija laba slava, mācīties gribētāju te nekad nav trūcis, bija jāiztur konkurss. Visu skolas pastāvēšanas laiku tās vienīgais pārzinis bija Jānis Rupais. 1940./41. mācību gadā padomju laikā skola tika pārdēvēta par ekonomisko tehnikumu, vācu laikā tā atguva savu nosaukumu, bet jau 1944.gadā, atsākoties padomju varai, skola tika likvidēta. Kopš tā laika te darbojās vispārizglītojošās skolas dažādas klases.

Ar komercskolas ēkas izbūvi saistās arī Skolas ielas izveide, kas šodien ir viena no iedzīvotāju skaita ziņā visbagātākajām Gulbenes ielām. Tikai pēc skolas ēkas uzcelšanas vispār sāka veidot Skolas ielu kā tādu. No skolas iela ieguva arī savu nosaukumu. Kad astoņdesmitajos gados šī iela dažus gadus oficiāli saucās par Voldemāra Ezernieka ielu, tautā to tāpat sauca tikai par Skolas ielu. Atgādināsim, ka šodien Skolas ielā ir jau trīs skolas - vecās komercskolas ēkā izvietojusies ģimnāzija, Gulbenes vidusskola un sporta skola.