Gulbenes novada valsts ģimnāzijas piedāvātās izglītības programmas

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klasei) izglītības programma (23011111) Gulbenes ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klasei) izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns

Izglītības joma, mācību priekšmets 7.kl. 8.kl. 9.kl
Matemātika 5 5 5
Fizika   2 2
Bioloģija 2 2 2
Ķīmija   2 2
Informātika 1    
Datorika 1 1 1
Datorika padziļināti 1 2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Latviešu valoda 3 3 3
Pirmā svešvaloda (angļu) 4 3 3
Otrā svešvaloda (vācu, krievu) 3 3 3
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1
Latvijas vēsture 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 2 2 2
Sports 2 2 2
Mācību slodze 32 34 34
Fakultatīvās, individuālās nodarbības 1-2 1-2 1-2

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) (ar padziļinātu ekonomikas apguvi)

Mācību priekšmetu un stundu plāns  ar padziļinātu ekonomikas apguvi:
Izglītības programmā (atbilstoši skolēnu izvēlei) paredzēta padziļināta ekonomikas apguve, lai nodrošinātu un veicinātu vienu no svarīgākajām kompetencēm 21. gadsimtā – uzņēmējspējas, kas ir svarīgs nodarbinātības, konkurētspējas, ekonomikas izaugsmes priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā. Izglītības programmas realizācijā ar padziļinātu ekonomikas apguvi paredzēts gūt reālu priekšstatu par uzņēmumu darbību, dibinot skolēnu mācību firmas, apmeklējot uzņēmumus, iesaistoties Ēnu dienās.

Mācību priekšmeti 10.kl. 11.kl. 12.kl
Latviešu valoda 3 2 2
Pirmā svešvaloda (angļu) 4 4 6
Otrā svešvaloda (vācu, krievu) 5/5 4/4 4/4
Matemātika 5 4 6
Informātika 2 1  
Sports 2 2 2
Fizika 3 2 3
Ķīmija 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Latvijas un pasaules vēsture 2 2  
Literatūra 3 3 3
Mūzika 1   1
Politika un tiesības     1
Ģeogrāfija   3  
Ekonomika   3  2
  34 34 34
Izvēles priekšmeti:      
Veselības mācība 2 2  2
Vizuālā māksla 2 2  
Psiholoģija 2 2  
Tehniskā grafika     2
Kopā: 36 36 36

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Izglītības programma nodrošina līdzsvarotu mācību priekšmetu apguvi no visām izglītības jomām – valodām, matemātikas, dabaszinībām, sociālajām zinībām. Programma piedāvā padziļināti apgūt matemātiku. Mācību procesā skolēniem ir iespēja pilnveidot analītiskās un radošās domāšanas prasmes, veicot laboratorijas darbus,  attīstīt pētnieciskā darba iemaņas. Karjeras izglītības ietvaros  iespēja sadarboties ar RTU, Daugavpils Universitāti, kā arī ar dabaszinību nozari saistītiem uzņēmumiem

Mācību priekšmeti 10.kl. 11.kl. 12.kl
Latviešu valoda 2 2 2
Literatūra 3 2 4
Matemātika 6 5 7
Pirmā svešvaloda (angļu) 4 4 6
Otrā svešvaloda (vācu, krievu) 5/5 4/4 4/4
Sports 2 2 2
Informātika 2 1  
Ekonomika   3  
Ģeogrāfija   3  
Fizika 3 2 4
Ķīmija 2 2 2
Bioloģija 2 2 2
Mūzika 1   1
Latvijas un pasaules vēsture 2 2
 
Izvēles priekšmeti: 34 34 34
Veselības mācība 2 2  2
Vizuālā māksla 2 2  
Tehniskā grafika     2
Programmēšanas pamati 2 2 2
Politika un tiesības     1
Kopā: 36 36 36