Reģ.Nr. 40008177842
Norēķinu Konta Nr.LV65HABA0551030738244
AS Swedbank, kods HABALV22

Valde un locekļi:
1.Santa Kreišmane – valdes priekšsēdētāja
2. Kristene Korņejeva – valdes locekle
3. Edīte Kanaviņa – valdes locekle
4. Dzintars Ziediņš – biedrs
5. Dzidra Sjomkāne – biedrs
6. Lidija Ķeķere – biedrs
7. Inga Kadile – biedrs
8. Zita Grīnberga - biedrs

Dokumenti:
Biedrības Statūti
Iesnieguma anketa
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss

2. Aktivitātes
Apstiprinātie projekti:
LAD projekts "Tautisko tērpu  iegāde deju  kolektīva "Rūsiņš" koptēla pilnveidošanai" - jārealizē līdz 31.05.2012.
VRG biedrības "Sateka" Mazo projektu konkursā "Senatne mūsdienās" projekts "Ak, tu manu skaņu balsi" -  jārealizē līdz 30.09.2012.
Iesniegtie projekti:
Iesniegts- VAS "Hipotēku un zemes bankas" projekta Klientu klubs "Mēs paši" projektu konkursā projekts "Dzīvo līdzi, dzīvo kopā ar mums".
Mērķis:  informēt iedzīvotājus par mūsdienīgas skolas darba procesiem, piedāvājot apmeklēt un iesaistīties izglītojošās nodarbībās un daudzveidīgās radošās aktivitātēs

Kā iestāties biedrībā "savējie"?

IESNIEGUMS
Gulbenē

_____________ datums      
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas
atbalsta biedrības „Savējie” valdei
Par uzņemšanu biedrībā

Lūdzu uzņemt mani _________________ par biedru Gulbenes novada valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībā „Savējie”. Ar Biedrības statūtiem un mērķiem esmu iepazinies.

Pievienotie dokumenti:
1. Pases kopija

_____________________
(Paraksts)


Iesniegumu nepieciešams nosūtīt pa pastu vai dokumentāciju iesniegt personīgi biedrības valdei Skolas ielā 10, Gulbenē, LV-4401.
Neskaidrības gadījuma zvanīt: Santai Kreišmanei 26155975; Lidijai Ķeķerei 26545945