Aktualizēts pašvērtējuma ziņojums 2018. gada 1. septembrī