Gulbenes novada Dome
Gulbenes novada valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 4419902731
Skolas iela 10, Gulbene, LV 4401
Tālrunis/fakss 64473178; 64473185, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

VECĀKU PADOMES DARBĪBAS KĀRTĪBA
Izdota saskaņā ar
Gulbenes novada valsts ģimnāzijas
Nolikuma NR.2 36.punktu

1. Vispārīgie noteikumi .
1.1. Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vecāku padome (turpmāk saukta – ‘’vecāku padome’’) ir vēlēta vecāku pašpārvaldes institūcija skolā, kurai ir padomdevēja statuss:
1.1.1. skolas sabiedrisko pasākumu organizatorisko jautājumu risināšanā,
1.1.2. skolēnu drošības kontroles organizēšanā skolā un tās teritorijā,
1.1.3. skolēnu un vecāku tiesību un pienākumu izpildes pārraudzībā,
1.2. Vecāku padome organizē naudas ziedojumu vākšanu ziedojumu līdzekļiem paredzētā kontā (turpmāk saukts – „ziedojumu konts”), kurš atvērts SEB bankas Gulbenes nodaļā. Vecāku padomei ir lēmējvaras statuss par ziedojumu kontā iemaksāto līdzekļu izlietošanu. Ziedojumu konta uzturēšanas mērķis ir skolas skolēnu nodrošinājums ar mācību grāmatām, ar sporta inventāru, inovatīviem mācību līdzekļiem, jaunākajiem preses izdevumiem, interešu izglītībai un kultūras pasākumiem nepieciešamajiem līdzekļiem.
1.3. Vecāku padome uzņemas atbildību par vecāku līdzdalības ziedojumu uzskaiti, to izlietošanu, pārskata ziņojuma sniegšanu skolas avīzē „ Skats”, ikgadējā (augusta mēneša) skolas vecāku kopsapulcē un skolas konferencē.
1.4. Vecāku padomei ir lēmējvaras statuss par to mācību līdzekļu un sporta inventāra lietošanu, kuri iegādāti par skolas ziedojumu kontā saziedoto naudu.
1.5. Vecāku padome palīdz skolas vadībai sponsoru piesaistē un tai ir pienākums sekot finanšu izlietojumam paredzētajiem mērķiem.

2. Vecāku padomes sastāvs.
2.1. Vecāku padomi veido skolas katras klases viens vecāku pārstāvis, kurš ievēlēts katras klases vecāku sapulcē.
2.2. Vecāku padomes pamatsastāvs tiek izveidots līdz attiecīgā mācību gada 15. septembrim.
2.3. Vecāku padomei ir tiesības tās darbības laikā iekļaut tās sastāvā jaunus pārstāvjus no vecāku vidus pēc atbilstošās klases vecāku balsojuma, ja kāds no padomes locekļiem objektīvu iemeslu dēļ ir pārtraucis darbību.
2.4. Vecāku padomes sēdē, kura notiek septembrī, uz vienu gadu tiek ievēlēts padomes priekšsēdētājs un tā vietnieks.

3. Vecāku padomes darbības principi un atbildība.
3.1. Vecāku padomes darbu vada priekšsēdētājs:
3.1.1. sasauc un vada sēdes ne retāk kā reizi divos mēnešos;
3.1.2. sadarbojoties ar skolas vadību, sastāda sēdēs skatāmo jautājumu plānu, balstoties uz skolas attīstības plānu, gada darba plānu un reālo situāciju;
3.1.3. deleģē savu pienākumu veikšanu savas prombūtnes laikā vietniekam vai kādam no padomes locekļiem;
3.1.4. izsaka pateicību visiem skolas ziedojumu kontā veikto maksājumu maksātājiem un informē vecākus par to mācību līdzekļu pieejamību, kuri iegādāti par ziedojumu konta līdzekļiem;
3.1.5. piedalās skolas akreditācijas procesa norisē, skolas pasākumos – Zinību diena, Ziemassvētku ballē, Karoga svētkos, Žetona svētkos, Pēdējā zvanā, izlaidumos.
3.2. Uz vecāku padomes sēdi var tikt uzaicināta skolas vadība, skolotāji, tehniskais personāls, Gulbenes novada Domes atbildīgās personas, u.c. pēc vienošanās padomē un skatāmā jautājuma tematikas.
3.3. Vecāku padomes loceklis sadarbojas un konsultējas ar klases audzinātāju un pārējiem klases vecākiem aktuālu skolas vai klases dzīves jautājumu iekļaušanai vecāku padomes sēdes darba kārtībā.
3.4.  Vecāku padomes loceklis ir tiesīgs ieteikt klases audzinātājam sasaukt klases vecāku sanāksmi vai arī to veikt vienpersoniski, par to informējot klases audzinātāju.
3.5. Vecāku padome sadarbojas ar Skolas domi, ir tiesīga iesniegt izskatīšanai jautājumus un deleģē uz Skolas domes sēdi savu pārstāvi.
3.6. Vecāku padome nodrošina iespēju skolas skolēnu vecākiem iemaksāt skaidras un/vai bezskaidras naudas līdzekļus skolas ziedojumu kontā, saglabājot maksātāju anonimitāti saskaņā ar „Fizisku personu datu aizsardzības likumu”.
3.7. Ziedojumu reģistrēšanas nodrošināšanai vecāku padome izraugās uzticības personu, kas ir skolas darbinieks, ne vēlāk, kā mācību gada otrajā vecāku padomes sēdē. Par izraudzīto uzticības personu vecāku padome informē skolas vadību.
3.8. Vecāku padome ne vēlāk, kā mācību gada otrajā vecāku padomes sēdē, nosaka kārtību par skolas ziedojumu kontā saziedotajiem līdzekļiem iegādāto mācību materiālu un sporta inventāra lietošanu, par to informējot  vecākus skolas avīzē „Skats” un skolas mājaslapā, par to informējot skolas vadību.
3.9. Vecāku padomes darba koordinēšanai tiek izmantotas elektroniskās sarakstes iespējas skolas e-žurnālā interneta vietnē www.e-klase.lv.
3.10. Visi vecāku padomes locekļi ir atbildīgi par uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību realizāciju.

4. Vecāku padomes sēžu kārtība.
4.1. Vecāku padomes sēdes tiek organizētas informējošu jautājumu izskatīšanai, kā arī lēmumu pieņemšanai par skolas ziedojumu kontā saziedoto naudas līdzekļu izlietojumu:
4.1.1. informējošo jautājumu izskatīšana var notikt katrā sasauktajā vecāku padomes sēdē, neatkarīgi no sēdes dalībnieku skaita, saskaņā ar vecāku padomes priekšsēdētāja sastādītu plānu.
4.1.2. lēmumu pieņemšana par skolas ziedojumu kontā saziedoto līdzekļu izlietojumu un par ziedojumiem iegādāto mācību līdzekļu lietošanu var notikt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 50% + 1 no vecāku padomes locekļiem.
4.2. Lēmumi tiek pieņemti balsojot, balstoties uz 4.1.2. punkta principiem. Lēmumi tiek publicēti skolas avīzē „Skats” un skolas mājās lapā. Par to atbild vecāku padomes priekšsēdētāja vietnieks.
4.3. Vecāku padomes sēdes tiek protokolētas, katras sēdes sākumā tiek nozīmēts protokolists. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists, iepazīstinot ar to visus padomes locekļus. Tie glabājas skolas lietvedībā.
4.4. Vecāku padomes sēdes ir atklātas.

5. Vecāku padomes finansiālā darbība.
5.1. Vecāku padome ir Skolas vecāku finansiālā atbalsta – ziedojumu konta – uzturētāja. Vecāku padomes rīcībā ir ziedojumu līdzekļu konts saskaņā ar šīs Kārtības 1.2.punktu, kura finanšu operācijas veic Gulbenes pilsētas pārvaldes atbildīgais grāmatvedis.
5.2. Vecāku padome ir tiesīga veikt tādu saziedoto naudas līdzekļu apsaimniekošanu, kura uzlabo skolēnu mācību darba apstākļus un nav pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.3. Finansu dokumentus, kuri saistīti ar ziedojumu līdzekļu konta lietošanu, paraksta vecāku padomes priekšsēdētājs vai vietnieks.
5.4. Skolas ziedojumu līdzekļu kontā iemaksātie naudas līdzekļi ir pilnīgā vecāku padomes rīcībā, tos nedrīkst atsavināt.