Skolēnu uzņemšana 10. klasē turpinās.

Uzņemšanas kārtība vasaras periodā:
1. Skolas lietvedībā darbdienās no plkst. 9.00 – 13.00 pretendents iesniedz sekmju izrakstu par vispārējo pamatizglītību!
2. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti uzreiz pēc mācību sasniegumu rezultātu ievadīšanas skolas datorsistēmā!
3. Uzņemtais skolēns kopā ar vecākiem raksta iesniegumu un saņem informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mācību uzsākšanu GNVĢ!