konference2016Reizi divos gados mūsu ģimnāzijā sanāk kopā skolēni, vecāki, skolotāji un sabiedrības pārstāvji, lai kopīgi domātu par to, kā skolai attīstīties līdzi laikam. 10. novembrī sanācām nu jau uz 10. konferenci. Bet, pirms tā sākās, visi satikāmies pie sudrabotā gulbja skolas pagalmā, kurš siltās zemes sauli nomainījis pret dzīvi zinību gaismā. Romantiķiem gulbis, praktiķiem – saules pulkstenis. Šo projektu īstenoja Gulbenes novada dome, uzstādīšanu un izgatavošanu atbalstīja Gulbenes novada dome un Gulbenes pilsētas pārvalde. Lielākais atbalstītājs – nodibinājums “Rietumu Bankas labdarības fonds”, piešķirot projekta īstenošanai 5000 EUR, tas ir, nedaudz vairāk kā pusi no kopējās izmaksu summas.

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante kultūras jomā Edīte Siļķēna visiem klātesošajiem nesa vēstījumu par projekta ideju un gulbja simbolisko nozīmi. Tā, protams, saistās ar ilgām celties spārnos, iekarot debesis un saulaino tāli. Zemes laikam piejaukt klāt gabaliņu saules laika.
“Šodien vienalga –
Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Iekārti breloka ķēdē
Vai divas bumbas šūpo pie sienas,
Galvenais –
Lai tie mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu,
Tukšo pļāpu, lielo darbu
Un jauno cerību stundas.”
Tā dzejas vārdiem teic Mikus, bet ārpusklases darba organizatore Simona vēl, lai spīd gaisma un Gulbis, kurš nolaidies skolas pagalmā, mums vienmēr rāda precīzu laiku, labvēlīgu noskaņu un cerību stundas veiksmīgiem darbiem.  Zālājā turpina degt svecītes, bet konferences dalībnieki dodas uz aktu zāli, lai vairāku stundu garumā domātu un spriestu par skolas dzīves plusiem un mīnusiem.

Konferenci atklāj skolas Domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš. Ievadā vārds tiek dots Latvijas Pašvaldību savienības padomniecei jaunatnes un ģimenes jautājumos Inārai Dundurei. Viņas galvenais uzstādījums, ka valsts ilgtspējīgas attīstības pamatā ir jābūt cilvēkam, kurš piedzimst, dzīvo,  mācās, strādā un veido ģimeni, kurā dzimst bērni. Bet, lai šis aplis patiešām būtu mūžīgs, pastiprināti jādomā par to, kā uzlabot karjeras izglītību, profesiju jomā sabalansējot pieprasījumu un piedāvājumu.

Turpinājumā salīdzināmo datu bāzes analītiķis Jānis Upelnieks demonstrē jaunākās iespējas individuāli izpētīt, salīdzināt un izvērtēt centralizēto eksāmenu rezultātus visdažādākajos griezumos. Kādam tas var kļūt par izšķīrējmomentu nākamās mācību iestādes izvēlē. Nekas sarežģīts, ieej adresē https://blis.lps.lv/lv/  un sāc izpēti.

 • Konferences turpinājumā – skolas Domes atbildīgo personu ziņojumi. Kā pirmais runā skolas Domes priekšēdētājs Andris Vējiņš. Nozīmīgāko Domes sēdēs apspriesto jautājumu loks visai iespaidīgs.
        Mācību gadu valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātu izvērtējums.
        Skolēnu skaita samazinājums, turpmāko gadu prognozes.
        Skolēnu mācību sasniegumu dinamika.
        Skolēnu aptaujas.
        Skolas normatīvo aktu izmaiņas un papildinājumi.
        Skolas pamatēkas renovācija.
        Skolas telpu un apkārtnes labiekārtošana.
        Skolēnu formas, apavi.
        2015.gada ”Euroweek” pasākums GNVĢ.
        Skolēnu vecāku līdzdalības ziedojumi.
        Skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācībās  un aktīvu sabiedrisko darbu.
        u.c. jautājumi

  Runājot par nākotnes iecerēm un mērķiem, priekšsēdētājs akcentē nepieciešamību aktīvi līdzdarboties ikvienā skolai aktuāla jautājuma apspriešanā un risināšanā, turpināt aktualizēt skolas ēkas, telpu remontu un apkārtnes labiekārtošanas jautājumus, realizēt jaunus projektus, sadarboties ar Gulbenes novada pašvaldību novada skolu attīstības jautājumos, atsākt organizēt pasākumu “Ģimnāzijas diena pilsētā” un ilgtermiņā veiksmīgi attīstīt projektu “Par naudas balvām GNVĢ izglītojamajiem”.
  Ģimnāzijas direktore Lidija Ķeķere savu pārskatu sāk ar daudziem jo daudziem veiksmes stāstiem. Lūk, daži no tiem: starpbūves sniegto iespēju izmantošana, mūsdienīgi aprīkota skola, valsts augstāko amatpersonu vizītes skolā, tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem, starptautiskie projekti un  “Euroweek 2015” realizācija, DSD vācu valodas starptautiskā diploma skola, rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs  (1.v. valsts olimpiādē latv. val. un 1. v. reģiona olimpiādē ģeogrāfijā, 3. v. reģiona olimpiādē angļu val.), SMU darbība, IK tehnoloģiju pieejamība u.c.
  Akcentējot aktualitātes mācību procesā, tiek uzsvērts tas, ka 7. – 8.kl. skolēni apgūst datoriku padziļināti,  11. klases skolēni veic diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā, bet 12. klases skolēni kārto pilotprojekta eksāmenu fizikā un ķīmijā. Skolai ir savas iestrādes, realizējot kompeteču pieeju mācību satura apguvē, realizējot metodisko atbalstu gan skolotājiem, gan skolēniem ģimnāzijā un novadā. Daudz darīts arī skolas tēla veidošanā un stiprināšanā, rīkojot mazās Ēnu dienas, Muzeju nakts aktivitātes, braucot uz novada skolām un uzņemot ciemiņus savās mājās, veidojot skolas bukletus, izdodot skolas avīzi un sniedzot publikācijas novada presē, sniedzot informāciju skolas mājas lapā un sociālajos tīklos, uzturot tradīcijas un veicot labdarības akcijas, veidojot skolas suvenīru klāstu, aktualizējot skolas atribūtiku un formu valkāšanu, izveidojos skolas apbalvojumu sistēmu.
  Runājot par turpmākajiem uzdevumiem, direktore kā galvenos akcentē piecus: motivētu skolēnu piesaisti skolai, pedagoģisko kadru jautājuma risināšanu, metodiskā centra izveidi un tā pamatfunkciju pildīšanu atbilstoši izvirzītajām prasībām, jaunu metodisko risinājumu pielietošanu kompetenču pieejai mācību satura apguvē un skolas tēla stiprināšanu.

Inita Sudraba, skolas Vecāku padomes priekšsēdētāja, akcentē divu veidu atbalstu skolai – morālo un materiālo, kas vistiešākajā veidā saistās ar vecāku līdzdalības ziedojumiem. Ieņēmumi no līdzdalības ziedojumiem  2015./2016. mācību gadā  -  2535,61 eur. Izlietoti līdzekļi no ziedojumu konta - 1844,53 eur. Detalizētu pārskatu par līdzekļu izlietojumu var skatīt skolas mājas lapā http://gulbgymn.edu.lv/sedes/1023-gnvg-saziedoto-lidzeklu-izlietojums-2016-gada
Runājot par atbalstāmajām prioritātēm šajā mācību gadā, tiek uzsvērts atbalsts skolas bibliotēkai daiļliteratūras iegādei,  atbalsts sporta pasākumiem un sporta inventāra iegādei, atbalsts skolas pasākumiem un balvu iegādei un atbalsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu noformēšanai.
Gatavojoties konferencei,  vecāku padome veikusi anketēšanu, lai noskaidrotu galvenos iemeslus, kādēļ ģimenes izvēlas tieši šo skolu. Tie ir:
     1) Piedāvātās izglītības programmas;
     2) Skolas inteliģences līmenis;
     3) Mācības notiek kvalificētu un pieredzējušu pedagogu vadībā;
     4) Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums;
     5) Piedāvātā izglītība ārpus stundām: iespēja apmeklēt pulciņus, sporta nodarbības, piedalīties ārpus skolas pasākumos un projektos;
     6) Drošība skolā;
     7) Skolu izvēlējās, jo vairākums no klases iestājās GNVĢ.

Noskaidroti arī ieguvumi, ja bērns mācās GNVĢ:
     1) Labs ievads studiju disciplīnai tiem jauniešiem, kuri plāno studēt augstskolās, jo skolā ir ieskaišu sistēma;
     2) Labi organizēta skolēnu pašpārvalde, kas veicina sadarbošanās prasmes.
     Vēl papildus:
       ļoti radoša un inteliģenta vide;
       iespējas dejot, dziedāt un attīstīt citus talantus;
       droša vide
       iespējas piedalīties starptautiskos projektos, veicinot komunikācijas un sadarbības prasmes, paplašinot kultūras apvārsni, iepazīstot starpkultūru dimensiju.

Kādu vecāki redz ģimnāziju nākotnē:
     1) Ģimnāzija piedāvā vairākas izglītības programmas;
     2) Ģimnāzijai ir valsts ģimnāzijas statuss;
     3) Ģimnāzijā ir inteliģenta un ļoti radoša vide.
     Vēl:
◦    Ģimnāzijā ir audzēkņu uzņemšanas konkurss;
◦    Skolā strādā ieinteresēti un profesionāli pedagogi;
◦    Ģimnāzija gatavo inteliģentus topošos studentus, kuri atgriezīsies savā novadā pēc augstskolas beigšanas.

Nākamais ziņotājs – skolēnu pašpārvaldes prezidents Hārdijs Nogobods. Pašpārvaldes veikuma pūrā viņš liek 7. un 10. kl. iesvētības, mēmo šovu, Alias, filmu vakarus un dažādus seminārus un tikšanās. Vērtējot skolu skolēnu skatījumā kā vērtīgākais tiek atzīmēts mācību darbs un tā iespējas jaunajās telpās, naudas balvas par sasniegumiem, iedvesmojošas tikšanās un starptautiskie projekti. Tiek atzīmēts arī negatīvais, ka pusdienlaiks nav visiem ģimnāzijas audzēkņiem vienlaicīgi, ka pusdienu starpbrīži pārāk gari, ka brīvstundas pagarina darbdienas ilgumu. Tāpat tiek izteikta vēlme, lai tiktu sakārtota mācību vide galvenajā korpusā.

Pēc ziņojumiem savu redzējumu par ģimnāziju un tās vietu novadā sniedz Sandra Daudziņa – Gulbenes novada domes depuāte, izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja. Viņa atzinīgi vērtē gan ģimnāzijas centienus nepalikt tikai savas skolas sienās un ietvaros, bet būt redzamiem pilsētā, novadā, valstī: ģimnāzijas diena pilsētā, skolas egles iedegšana, “Euroweek – 2015, sasniegumi mācību olimpiādēs u.c. Viņas vēlējums – saglabāt valsts ģimnāzijas statusu.

Pēc visiem runātājiem kafijas pauze, kas tiek apvienota ar grupu darbu. Šis laiks atvēlēts, lai izvirzītu kandidātus nākamajai skolas Domei gan no skolēnu, gan vecāku gan skolotāju vidus.

Un tā – jauno skolas Domi pārstāvēs seši skolēni (Krista Zajančevska, Evita Helēna Gusāre, Rebeka Bremšmite, Georgs Gibala, Evelīna Ilva un Ulla Zaķe), seši vecāki (Māris Miezītis, Andris Vējiņš, Guntra Rone, Aivars Āre, Iveta Zvaigzne, Līga Krukovska), seši skolotāji (Laura Anže, Dzintars Ziediņš, Simona Sniķe, Ingrīda Zelča, Inese Amantova, Lidija Ķeķere), kā arī viens pārstāvis no novada domes.
Ar to ģimnāzijas 10. konference ir galā un ceļa rādītāji nākamo divu gadu darbam salikti. Visi dodas mājās, bet zālē uzkavējas jaunievēlētā Dome, lai izraudzītu no sava vidus Jauno Domes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. Pēc pavisam īsa brīža uzzinām, ka priekšsēdētāja pienākumus turpinās pildīt Andris Vējiņš, viņa vietniece būs Līga Krukovska, bet sekretāre – Simona Sniķe.  Lai mums visiem kopā veicas nākošo divu gadu darbā!

Konferences gaitai līdzi sekoja skolotāja Ligita Zitāne

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://gulbgymn.edu.lv/images/galleries/konference10_2016